Klasztor i kościół Braci Kapucynów w Łomży

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
images/stories/lomza/00.jpg
images/stories/lomza/02 panorama.jpg
images/stories/lomza/03.jpg
images/stories/lomza/04 lomza noca.jpg
images/stories/lomza/05 szopka.jpg

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Parafia Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży Prowincja Warszawska reprezentowana przez o. Mirosława Ferenca – Proboszcza Parafii Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu więźby dachowej, dachu i poddasza zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łomży (O. Kapucynów) ul. Krzywe Koło 3.

1. Wszystkie informacje dotyczące przetargu, to jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt remontu zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.lomza.kapucyni.eu
2. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert – bez stosowania ustawy pzp.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45453000-7
2. Przedmiot zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
I. Roboty przygotowawcze:
1. Rozebranie rynien – ok. 42 m,
2. Ustawienie rusztowań do 20 m – ok. 720 m2,
3. Wykonanie rynien dachowych średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej – ok. 42 m,
II. Roboty remontowe dachu:
1. Demontaż przewodów odgromowych – ok. 21 m,
2. Rozebranie pokrycia dachu z blachy – ok. 130 m2,
3. Rozebranie obróbek murów – ok. 55 m2,
4. Wymiana krokwi lub jętki – ok. 3,5 m3,
5. Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm – ok. 147 m,
6. Impregnacja ognioochronna elementów konstrukcji dachu środkiem Igniosol DX– ok. 650 m2,
7. Wymiana dwóch wieszaków w rejonie szczytu wraz z rozbiórką części ściany szczytowej i jej zamurowaniem po wymianie wieszaków,
8. Podstemplowanie konstrukcji dachu,
9. Uzupełnienie połaci dachu płytami łupkowymi – tafle prostokątne ok. 35 x 35 cm, grubość ok. 5 mm, grafitowe – ok. 130 m2,
10. Osadzenie okien pożarowych w połaci dachu o powierzchni do 0,5 m2 – 3 szt.,
11. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej – ok. 55 m2,
12. Ponowne zamontowanie przewodów odgromowych – ok. 21 m.
III. Roboty remontowe stropu:
1. Rozebranie podłogi ślepej – ok. 266 m2,
2. Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości ok. 20 cm, z mieszaniny gliny i sieczki – ok. 266 m2,
3. Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej,
4. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej – ok. 266 m2,
5. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt OSB grubości 25 mm – ok. 266 m2.
UWAGA:
Zamawiający posiada drewno niezbędne do wykonania remontu, które przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
II. Termin wykonania zamówienia
Realizację zamówienia należy zakończyć najpóźniej do 30 października 2016 r.
III. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium.
IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 09 maja 2016 r. do godziny 15. 30 na furcie Parafii Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży ul. Krzywe Koło 3.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2016 r. o godzinie 16. 00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Krzywe Koło 3 – rozmównica nr 1 (wejście przez furtę).
1. Ocena ofert.
Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:
a) Kryterium: Cena – waga 90 %,
b) Kryterium: Termin realizacji – waga 10%.

Link do załączników:
https://drive.google.com/file/d/0B-VuJTwS_XfqNklGeVJvT1lHWVk/view?usp=sharing

Więcej…

ZMARTWYCHWSTANIE

"Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi".  (Łk 24,38)

 

Bożego pokoju i chrześcijańskiej radości z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Więcej…

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

Więcej…

TRIDUUM 2016

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2015

Strona 1 z 18

Facebook